Obchodní podmínky

Základní údaje

Provozovatel obchodu/prodávající: Centrum české historie, o.p.s.

Sídlo společnosti: Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6
IČO: 02522250
DIČ: CZ02522250

Zapsána: u městského soudu v Praze, rejstřík obecně prospěšných společností, spis. zn. O 1470

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., číslo účtu: 2600540579/2010
E-mail: info@centrumceskehistorie.cz

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ceskatrikolora.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazník v postavení spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

2. Vymezení pojmů

a)      Zákazníkem tohoto internetového obchodu se rozumí kupující – a to jak právnická, tak fyzická osoba, která má zájem formou objednávky zboží v prostředí tohoto obchodu zboží zakoupit.

b)      Kupující odesláním objednávky zasílá zároveň návrh uzavření kupní smlouvy prodávajícímu. K uzavření kupní smlouvy dochází okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

c)      Odesláním objednávky zároveň kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím.

d)      Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího úspěšného splnění, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Dodání zboží

a)      Objednané zboží je kupujícímu doručeno dle jeho volby a dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty nebo smluvní přepravní službou. 

b)      Dodávky objednaného zboží jsou realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

c)      Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

d)      Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Při převzetí zboží od přepravní služby je třeba, aby kupující pečlivě zkontroloval neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, event. pošty.

e)      Náklady na dopravu zboží se rozlišují podle zvoleného způsobu dopravy a platby. Ceny za dodání zboží jsou uvedeny vždy u každého zboží v položce Distribuční poplatek a jsou uváděny včetně DPH.

 

 

4. Platební podmínky

a)      V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za sjednanou cenu dle platně uzavřené smlouvy. Pokud bude cena měněna, zákazník potvrdí, že změnu bere na vědomí a souhlasí s ní, a to stejným způsobem, jakým byl o této změně vyrozuměn.

b)      Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání předmětu plnění, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které má kupující možnost zvolit si při objednání zboží. V případě, že zákazník zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti zákazníka provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle smlouvy na účet prodávajícího. Lze se též dohodnout na zálohové platbě za zboží, a to až do výše 100 % hodnoty objednávky. Prodávající je v tomto případě oprávněn požadovat před odesláním zboží zálohovou platbu v dohodnuté výši.

c)      Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH a případných dalších poplatků, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit.

d)      Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

e)      Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka vystaveného zboží platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Cena je platná v době objednání.

f)       Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, v opačném případě bude zboží na jeho náklady uskladněno a po domluvě také již na jeho náklady znovu odesláno.

g)      Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží, a to bez jakéhokoliv postihu, a to zasláním e-mailu na adresu: info@centrumceskehistorie.cz.

5. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

a)      Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem – v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

b)      Kupující v případě, že se rozhodne pro toto odstoupení od smlouvy, musí nejpozději 14. den po převzetí zboží zaslat prodávajícímu písemně zprávu o odstoupení od smlouvy, a to na e-mailem na: info@centrumceskehistorie.cz  a doručit zboží na vlastní náklady na adresu: Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

c)      Zboží je třeba vrátit v původním neporušeném obalu, bez známek použití, zboží musí být nepoškozené, kompletní, s kopií dokladu o koupi. Zboží zaslané na dobírku není prodávající povinen převzít.

d)      Peníze za zboží vrátí prodávající stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a obdržení předmětného zboží.

e)      Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 

f)       Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 1837 občanského zákoníku, pokud předmětem dodání bylo:

a.      zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

b.      zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

c.       zboží dodané v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

d.      zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačový program, pokud je porušen jejich původní obal, 

e.      dodávka novin, periodik nebo časopisů,

f.        dodávka digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6. Práva z vadného plnění a záruka

a)      Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

b)      Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

c)      Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

a.      právo na bezplatnou opravu zboží 

b.      právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady,

c.       právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné věc opravit a není možné ani dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti. Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat 

7. Reklamace

a)      Místo uplatnění reklamace: poštou zasláním reklamace na adresu: Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných závad a jejich projevů.

b)      Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace. Prodávající je povinen také vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Reklamaci vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

c)      Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8. Ochrana osobních dat

a)    Provozovatel e-shopu Česká trikolora.cz (dále jen prodávající), považuje získané osobní, firemní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném a účinném znění a osobní data zpracovává také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

b)    Při zpracování objednávek prodávající eviduje jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu kupujícího či zástupce kupujícího, v případě, že kupující je právnická osoba či OSVČ a nakupuje v zastoupení tohoto subjektu, ukládá provozovatel i údaje tohoto subjektu, zejména název subjektu (právnické osoby či OSVČ), sídlo, IČ a DIČ.

c)    Údaje jsou ukládány na zabezpečených serverech (úložištích) umístěných v zemích EU.

d)    Údaje jsou zpracovávány a uchovávány z důvodu identifikace kupujícího nutné pro vyřízení objednávky, provedení nezbytných účetních operací, zaúčtování platby za nakoupené zboží a dodání objednaného zboží, jakož i pro účely komunikace s kupujícím a pro marketingové účely, a to především zasílání e-mailových nabídek a obchodních sdělení. Prodávající prohlašuje, že neposkytuje tyto údaje třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky. Doručovací údaje jsou poskytovány zvolené přepravní společnosti v nezbytně nutné míře.

e)    Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a informací o novinkách v e-shopu), a to až do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním.

f)    Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené prodávajícímu poskytuje dobrovolně na základě své objednávky učiněné v e-shopu Česká trikolora.cz. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný do odvolání souhlasu kupujícím.

g)    Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Kupující může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, pokud tím není dotčena povinnost prodávajícího na uchování údajů dle platných daňových a účetních zákonů (tj. především uchovávání účetních dokladů, jako jsou faktury, výpisy z bankovních účtů s přijatými platbami a protiúčty, pokladní doklady a další po zákonem stanovenou dobu).

h)    Žádost o vymazání kupující zašle v písemné formě na adresu Centrum české historie, o.p.s., Banskobystrická 2080/11, 160 00 Praha 6. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická zaslaná na e-mail: info@centrumceskehistorie.cz.

ch)    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

i)    Zadáním e-mailové adresy dává kupující souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy za účelem rozesílání obchodních sdělení – novinek na svou e-mailovou adresu. Souhlas může kdykoli bezplatně odvolat, a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu nebo na e-mailu: info@centrumceskehistorie.cz